Czy wiesz, że jest mnóstwo towarów i usług, których sprzedaż, nawet jednokrotna pozbawia Cię prawa do zwolnienia z VAT oraz zwolnienia z kasy fiskalnej?

Tym artykułem, na pewno nie wyczerpię tematu. To ogrom wiedzy, która wymagałaby raczej solidnego podręcznika niż artykułu. Chcę tylko przestrzec Cię i uczulić na ryzyko…

VAT i zwolnienie z VAT

Opierając się na pobieżnych informacjach można wywnioskować, że obowiązek zgłoszenia do VAT dotyczy tylko osób handlujących w internecie komputerami, telefonami i konsolami do gier.

A tymczasem objęte w PKWIU 27 wyroby elektryczne to wszystko, co jest związane z elektrycznością, od baterii po klosze do lamp. Dział 26 PKWIU to na przykład kamery, mikrofony, słuchawki, kompasy, lornetki i zegarki. Dział 28 PKWIU to między innymi krany i wagi.

Listę towarów i usług, które automatycznie wykluczają Cię z korzystania ze zwolnienia z VAT znajdziesz w art.113 ust.13 ustawy o VAT.

Są to:

a)  Towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy,

b) Towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (np. alkohol, papierosy, samochody osobowe), z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e ( czyli nowe), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) Budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) Tereny budowlane

e) Nowe środki transportu,

f) Następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),

komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),

urządzenia elektryczne (PKWiU 27),

– maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) Części i akcesoria do:

– pojazdów samochodowych,

– motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) Usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

Do rozpracowania, co mieści się pod określonymi symbolami, potrzebna jest klasyfikacja PKWIU, którą można znależć na przykład na stronie wydawnictwa Gofin.

Kasa fiskalna i zwolnienie z kasy fiskalnej

Jeszcze bardziej skomplikowane jest prawo do zwolnienia z kas fiskalnych.

W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdziesz listę towarów i usług, których nawet jednokrotna sprzedaż dyskwalifikuje Cię z koszystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej i wymaga jej instalacji.

Niektóre z wymienionych tam usług mogą korzystać ze zwolnienia pod szczególnymi warunkami.

Ale celem tego artykułu jest uczulenie Cię na ryzyko związane z incydentalnym nawet poszerzeniem oferty o nowe towary i usługi. W konkretnym przypadku trzeba przeanalizować dogłębnie przepisy albo zwrócić się po pomoc do doradcy podatkowego.

Co mówi nam § 4

W § 4 wymieniona jest:

1) dostawa:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenie usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21*), PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Jak widać towary i usługi, które nie pozwolą na korzystanie ze zwolnienia z VAT i ze zwolnienia z kasy fiskalnej częściowo się pokrywają. Ale należy pamiętać, że nie jest to ta sama lista.

Chcąc korzystać ze zwolnień czy to z podatku VAT czy zwolnień z kas fiskalnych i żeglując po oceanie polskich przepisów podatkowych miej oczy szeroko otwarte i zachowaj czujność.

Podobne wpisy