Korzystanie ze strony internetowej malebiurorachunkowe.pl oznacza akceptację opisanych poniżej zasad Polityki Prywatności.

Poniższy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies i innych technologii, użytych na stronie malebiurorachunkowe.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poniższych postanowień proszę kontaktować się z Administratorem tej strony poprzez adres e-mail biuro@malebiurorachunkowe.pl

Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane na stronie internetowej malebiurorachunkowe.pl nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.

Definicje

„Administrator” – Małe Biuro Rachunkowe ul. Daszyńskiego 154, 44-100 Gliwice
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa malebiurorachunkowe.pl .

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe poprzez formularz, e-mail lub telefonicznie w celu nawiązania i prowadzenia współpracy.

3. Udostępniając Administratorowi swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. 

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia lub żądania usunięcia z bazy Administratora. Żądanie usunięcia swoich danych Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail biuro@malebiurorachunkowe.pl.

5. Dane Użytkownika mogą być przekazane innemu podmiotowi tylko na mocy obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych Uzytkownika innym podmiotom w celach marketingowych.

6. Administrator może przechowywać dane Użytkownika przez okres 1 roku lub okres trwania umowy o współpracy i okres, w którym dane te mogą być przedmiotem kontroli urzędów.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez Administratora.

8. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie w celu świadczenia usług księgowych oraz w celach marketingowych, dotyczących wyłącznie usług Administratora.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

11. W przypadku stwierdzenia bezprawnego przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu.

Formularz

Administrator na Stronie stosuje formularz kontaktowy, który umożliwia wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów Użytkownikowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich.