Zastanawiasz się co obejmuje amortyzacja jednorazowa? Co możesz jednorazowo zaliczyć do kosztów, a co będziesz musiał amortyzować przez dłuższy okres? W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

Prawdopodobnie wykorzystujesz w swojej firmie środki trwałe. Wiesz też na pewno, że środki trwałe zalicza się do kosztów firmy stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne, przez miesiące i lata, po kawałeczku.

Tymczasem wydałeś pieniądze dzisiaj i chciałbyś mieć ten wydatek w kosztach teraz, nie za trzy lata.

Dlatego pierwsze pytanie, które w takiej sytuacji słyszę brzmi:

– “Czy mogę to zaliczyć od razu do kosztów?”

Środek trwały

Zacznijmy od definicji środka trwałego.

Środki trwałe to składniki majątku, które spełniają łącznie warunki:

  • są wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa,
  • w momencie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych są kompletne i zdatne do użytku,
  • są własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy,
  • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Jeśli przeczytałeś powyższe warunki uważnie, na pewno zauważyłeś, że ta definicja obejmuje niemal każdy składnik wyposażenia firmy, łącznie z koszem na śmieci, śrubokrętem i nożyczkami.

Czy to znaczy, że każdy przedmiot spełniający definicję środka trwałego musisz wpisać do ewidencji środków trwałych i rozliczać wydatek przez lata? Na szczęście nie.

Po pierwsze wyposażenie o wartości początkowej do 10 000 zł. można rozliczyć jednorazowo w kosztach, nie zaliczając go w ogóle do środków trwałych.

Majątek wprowadzony do środków trwałych

Co jednak z majątkiem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych?

To, że składnik majątku jest wpisany do ewidencji środków trwałych, też nie oznacza jeszcze, że trzeba go amortyzować przez lata. Może mieć tu zastosowanie amortyzacja jednorazowa.

Amortyzacja jednorazowa występuje w trzech rodzajach. Trzeba jednak pamiętać, że każdy obwarowany jest warunkami i nie zawsze można go zastosować.

kiedy jednorazowa amortyzacja

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych niskocennych

Każdy podatnik może skorzystać z tej metody amortyzacji jednorazowej. Dotyczy ona wszystkich amortyzowanych środków trwałych (nie amortyzuje się gruntów i dzieł sztuki), których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł.

A to oznacza, że wszystkie składniki majątku, które można ująć bezpośrednio w kosztach, można też wprowadzić do ewidencji środków trwałych i jednorazowo zamortyzować w miesiącu wprowadzenia lub następnym.

Zgodnie z treścią art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy (…) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym”.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis

Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 000 000 EUR.

Rozpoczynający działalność gospodarczą i mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Nie można jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 50.000 euro.

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj. grupa:

3 – kotły i maszyny energetyczne,
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
6 – urządzenia techniczne,
7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Amortyzacja jednorazowa nowych fabrycznie środków trwałych

Każdy podatnik może skorzystać z tej metody amortyzacji.

Metoda dotyczy jednak tylko nowych fabrycznie środków trwałych, czyli takich, które nigdy wcześniej nie były używane ani przez tego przedsiębiorcę, który je kupił, ani przez nikogo innego.

Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100 000 zł na rok.

Dodatkowe warunki, które musi spełniać zakup:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekraczać 3.500 zł.

Jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem środków transportu, grupa:

3 – kotły i maszyny energetyczne,
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
6 – urządzenia techniczne,
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Amortyzacja jednorazowa samochodu

Jednym z najczęściej używanych środków trwałych jest samochód osobowy. Amortyzacja jednorazowa samochodów osobowych jest możliwa tylko, gdy wartość początkowa samochodu nie przekracza 10 000 zł.

Można wtedy skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych niskocennych.

Niestety przepisy nie zezwalają jednorazowo amortyzować samochodów osobowych o wyższej wartości początkowej ani w ramach ulgi de minimis ani w ramach ulgi na zakup fabrycznie nowych środków trwałych.

Istotne jest też, że definicja samochodu osobowego wynika z ustaw podatkowych.  Nie ma nic wspólnego z rodzajem pojazdu wpisanym w dowodzie rejestracyjnym.

Podobne wpisy